انواع وکالت و امور حقوقی ارث و وصیت

قانونگذار انواع وکالت را بیان داشته است، و افراد می توانند با تنظیم قرارداد وکالت انجام امور حقوقی خود را به شخص دیگری بسپارند. به طور کلی تخصص و آگاهی شخص وکیل در مورد موضوع وکالت بسیار اهمیت دارند، و آینده و نتیجه آن امر را مشخص خواهد کرد. در مسائلی مانند ارث و تعیین وکیل وصیت تملیکی انتخاب وکیل مهم است، سپردن امور ارث و وصایا به شخص مورد اعتماد آسودگی خاطر را برای افراد فراهم می کند.

آشنایی با انواع وکالت

در توضیح دسته بندی انواع وکالت از نظر اختیارات دو نوع وکالت وجود دارد، مطلق و مقید. در وکالت مطلق شخص اختیار انجام تمام امور را به وکیل می سپارند. حدود این امور را قانون مسائل مالی و اداری مشخص کرده است. و به طور کلی در مسائلی وکیل می تواند ورود کند که موکل توانایی انجام آن را داشته باشد. و وکیل مقید برای انجام کار به خصوصی تعیین می شود، به طور مثال شخص وکیلی را مشخص کند که خانه او را به فروش برساند. با انجام کار مورد نظر قرارداد وکالت به پایان می رسد.

در یک دسته بندی دیگر انواع وکالت از نظر اعتبار، وکالت می تواند کتبی، شفاهی، عادی یا رسمی باشد. همانطور که مشخص است افراد میتوانند وکالت خود را به طور زبانی بیان کنند، یا نوشته و آن را به ثبت محضری برسانند، که میزان اعتبار هر کدام متفاوت خواهد بود.

 

 

 

ارث و وصیت تملیکی

با فوت شخص اموال و دارایی وی میان بازماندگان تقسیم خواهد شد. وارثان در طبقات مختلف دسته بندی می شود. طبقه اول پدر و مادر و فرزندتان هرچه که پایین تر رود. طبقه دوم پدربزرگ و مادربزرگ، خواهر و برادر هر چه که پایین تر رود. طبقه سوم عمو، عمه، خاله و دایی و هر چه که بالاتر رود. درجه نزدیکی به شخص متوفی ملاک قرار گرفتن در دسته وارثان خواهد بود.

هیچ کس نمی تواند وارث را نسبت به اموال و دارایی محروم کند، زیرا مسائل مربوط به ارث جزو قوانین ارثیه است و از حقوق افراد محسوب می شود.بنابراین اگر شخص در وصیت خود درج کرده باشد که فردی یا افرادی از وراث از ارث محروم هستند آن وصیت نامه باطل خواهد بود.

وکیل امور ارث مسئله دیگری را که برای افراد ذی نفع روشن خواهد کرد، میزان اموالی است که متوفی اجازه وصیت درباره آن را خواهد داشت. موصی تا ثلث افراد را می تواند وصیت کند و تکلیف آن را مشخص نماید، بیشتر از آن نیاز به اجازه ورثه دارد.

ماده 826 قانون مدنی در تعریف وصیت تملیکی بیان می کند « عین یا منفعتی را برای زمان بعد فوتش به دیگری مجانی تملیک کند» همانطور که گفته شد، این تصمیم گیری فقط درباره ثلث اموال امکان پذیر است. و قبول یا رد کردن وصیت تملیکی در زمان فوت یا بعد از آن متفاوت خواهد بود. اگر موصی له در زمان حیات موصی وصیت را رد کند، بعد از فوت می تواند آن را قبول نماید، اما اگر در زمان حیات وی قبول کند، بعد از فوت نمیتواند آن را نپذیرد و رد کند.

وصیت تملیکی شرایط مخصوص به خود را دارد، به طور مثال کسی که خودکشی کرده باشد، وصیت وی باطل شمرده می شود. وکیل وصیت تملیکی اهلیت افراد را هم مورد بررسی قرار خواهد داد، و شخص مجنون توانایی تنظیم وصیت را نخواهد داشت، زیرا مجنون فاقد اهلیت و قصد است و وصیت وی باطل است.

مشاوره با کارشناس حقوقی جزئیات امور ارث و وصیت را بررسی خواهد کرد و افراد با مراجعه به وکیل متخصص می توانند ابهامات خود را برطرف نمایند.